• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • كارآفرين برتر سال
امروز  شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
محصولات

لندلولر پارسیان سنگین ( 10 متری ) با تیغه 5 متری ثابت (2+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک

لندلولر پارسیان سنگین ( 10 متری ) با تیغه 5 متری گردان (2+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک ( سامانه 124 ) جهت استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی

لندلولر پارسیان سنگین ( 10 متری ) با تیغه 5 متری گردان (2+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک
   

لندلولر شخمیران سبک( 4 متری ) با تیغه 3 متری بهمراه جک ساده با رینگ و لاستیک

لندلولر شخمیـران سبک ( 6 متری ) با تیغـه 2/75 متری گردان( مهاری )به همراه جک هیدرولیک بارینگ و لاستیک صادراتی

لندلولر شخمیـران سبک ( 6 متری ) با تیغـه 2/75 متری گردان( مهاری )به همراه جک ساده بارینگ و لاستیک صادراتی
   

لنـدلولر شخمیران سبک تقویتی ( 7 متری ) با تیغه 3 متری ثابت به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستـیک صادراتی

لندلولر شخمیران سبک تقویتی ( 7 متری ) باتیغه 3 متری گردان(مهاری) به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستـیک صادراتی

لندلولر شخمیران سبک تقویتی ( 7 متری ) با تیغه 3 متری ثابت به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک صادراتی ( کد سامانه 9480 ) جهت استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی