• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • كارآفرين برتر سال
امروز  چهار شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
شماره حساب

 

صاحب حساب شماره حساب شعبه کد شعبه نام بانک
کارخانجات تولیدی شخمیران 455971510 سجاد 2218 کشاورزی
خانم طاهره تحققی  10/9697070/1      رسالت