• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • كارآفرين برتر سال
امروز  يكشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
شماره حساب

 

صاحب حساب شماره حساب شعبه کد شعبه نام بانک
کارخانجات تولیدی شخمیران 455971510 سجاد 2218 کشاورزی
خانم طاهره تحققی  10/9697070/1      رسالت