• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • راه اندازی کانال تلگرام
  • كارآفرين برتر سال 1393
امروز  يكشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
شماره حساب

 

صاحب حساب شماره حساب شعبه کد شعبه نام بانک
کارخانجات تولیدی شخمیران 455971510 سجاد 2218 کشاورزی
کارخانجات تولیدی شخمیران 529977009 آرامگاه 2427 کشاورزی
کارخانجات تولیدی شخمیران 88851 توس چینی 1842 سپه
کارخانجات تولیدی شخمیران 4617289433 طوس 49759 ملت
کارخانجات تولیدی شخمیران 1001-110-111950970-1 سجاد 1001 پاسارگاد
کارخانجات تولیدی شخمیران 0101828864004 مشهد 15 15 صادرات