• انتخاب شخمیران به عنوان صنعتگر نمونه
  • انتخاب شخمیران به عنوان برند برتر
  • كارآفرين برتر سال
امروز  يكشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳
محصولات

لندلولر پارسیان سنگین ( 10 متری ) با تیغه 5 متری ثابت (2+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک

لندلولر پارسیان سنگین ( 10 متری ) با تیغه 5 متری گردان (2+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک

لندلولر شخمیران سبک( 4 متری ) با تیغه 3 متری بهمراه جک ساده با رینگ و لاستیک
   

لندلولر شخمیـران سبک ( 6 متری ) با تیغـه 2/75 متری گردان( مهاری )به همراه جک هیدرولیک بارینگ و لاستیک صادراتی

لندلولر شخمیـران سبک ( 6 متری ) با تیغـه 2/75 متری گردان( مهاری )به همراه جک ساده بارینگ و لاستیک صادراتی

لنـدلولر شخمیران سبک تقویتی ( 7 متری ) با تیغه 3 متری ثابت به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستـیک صادراتی
   

لندلولر شخمیران سبک تقویتی ( 7 متری ) باتیغه 3 متری گردان(مهاری) به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستـیک صادراتی

لندلولر پارسیان سنگین ( 10 متری ) با تیغه 4متری ثابت ( 1+3 ) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک

لندلولر پارسیان سنگین ( 10 متری ) با تیغه 4 متری گردان (1+3) مهاری به همراه جک هیدرولیک با رینگ و لاستیک